Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego wszystkotujest.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WSZYSTKOTUJEST.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Polityka prywatności
 2. Zasady zamieszczania ogłoszeń wyróżnionych 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Portal internetowy działający pod adresem wszystkotujest.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Strzeleckiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą BESTPORT Krzysztof Strzelecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Generała Świerczewskiego 18/2, 66-620 Gubin,  NIP: 9251392433, REGON: 971290180, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@wszystkotujest.pl, tel. +48 790 287 785.
 2. Portal ogłoszeniowy wszystkotujest.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis wszystkotujest.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu wszystkotujest.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży usług oraz produktów prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia.
 9. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń przedmiotów oraz usług prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Oferent może dodać do serwisu tylko jedno ogłoszenie o tej samej treści. Obwiązuje zakaz powielania treści. Ogłoszenia o powielonej treści zostaną usunięte z serwisu a konto oferenta zostanie zamknięte.
 10. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 11. W Serwisie obowiązuje zakaz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem wszystkotujest.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem wszystkotujest.pl użyte są w celach informacyjnych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 1. DEFINICJE
 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła zdjęcie oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie wszystkotujest.pl i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 3. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji Użytkownika oraz danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracji.
 5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 8. OFERENT - Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie.
 9. PŁATNOŚĆ SMS – określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego. Kod otrzymany przy płatności z użyciem SMS należy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej aktywowanego tym kodem ogłoszenia.
 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem wszystkotujest.pl
 12. USŁUGODAWCA – Krzysztof Strzelecki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BESTPORT Krzysztof Strzelecki ul. Generała Świerczewskiego 18/2, 66-620 Gubin,  NIP: 9251392433, REGON: 971290180.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. prowadzenie Konta,
 2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,
 3. korzystanie z Newslettera,
 4. korzystanie z Wyszukiwarki.
 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c) oraz d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne lub odpłatne zgodnie z cennikiem oraz w zależności od wybranej opcji ogłoszenia.
 3. Bezpłatne ogłoszenie jest aktywne przez 30 dni.
 4. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem Płatności SMS lub elektronicznych serwisów płatności (DotPay). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. Operatorem płatności jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790. Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
 6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  upływu terminu na jaki została zawarta.

- Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.

- W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

- Publikacja ogłoszenia odbywa się po zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej po 24 godzinach od  momentu jego przesłania.

- Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik rejestrując się w serwisie lub zamieszczając ogłoszenie bez rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od BESTPORT Krzysztof Strzelecki dotyczących jego ofert oraz ofert jego partnerów poprzez wiadomości elektroniczne lub sms i połączenia telefoniczne. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuję prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do wszystkotujest.pl,
  8. będące spamem lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem, postanowień niniejszego Regulaminu; norm moralno – etycznych lub zwyczajów.
 7.  Usługodawca uprawniony jest w zależności od charakteru i skali danego działania lub zaniechania Użytkownika do czasowego zablokowania dostępu do Konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszystkotujest.pl.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszystkotujest.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem wszystkotujest.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji) są własnością Krzysztofa Strzeleckiego wykonującego działalność gospodarczą w BESTPORT Krzysztof Strzelecki ul. Generała Świerczewskiego 18/2, 66-620 Gubin,  NIP: 9251392433, REGON: 971290180. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony wszystkotujest.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony wszystkotujest.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Autor przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie wszystkotujest.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.
 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego wszystkotujest.pl.
 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

- zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,

- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.

 1. Ponadto Autor oświadcza, że:

- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Autora uprawnień,

- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  3. Każdy Oferent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu wszystkotujest.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu wszystkotujest.pl jest Krzysztof Strzelecki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BESTPORT Krzysztof Strzelecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Generała Świerczewskiego 18/2, 66-620 Gubin,  NIP: 9251392433, REGON: 971290180, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@wszystkotujest.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu wszystkotujest.pl .

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów marketingowych (Newsletter), informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie wszystkotujest.pl .
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 1. Imię i nazwisko, firma
 2. NIP,
 3. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 4. Numer telefonu,
 5. Adres e-mail.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@wszystkotujest.pl.

 

 1. PLIKI "COOKIES"
 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
 1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
 2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu wszystkotujest.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zasady zamieszczania ogłoszeń wyróżnionych w serwisie Wszystkotujest.pl

 

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ WYRÓŻNIONYCH

 

 1. Opcje wyróżnień ogłoszeń 
 2. Cennik wyróżnień ogłoszeń
 3. Cennik wyróżnień ogłoszeń przy pomocy usługi Premium SMS
 4. Postanowienia końcowe

 

 1.    OPCJE WYRÓŻNIEŃ OGŁOSZEŃ
 1. Etykieta PILNE – do oferty dołączana jest czerwona etykieta PILNE
 2. Etykieta CAŁA POLSKA – ogłoszenie pojawia się w ofertach wszystkich województw. 
 3. Wyróżnienie - ogłoszenie pojawia się na początku wyników wyszukiwania w danej kategorii.
 4. Galeria na stronie głównej – oferta pojawi się na stronie głównej serwisu.

 

 1.    CENNIK WYRÓŻNIEŃ OGŁOSZEŃ (brutto)
 1. Etykieta PILNE – Koszt  4,00 PLN / 7 dni.
 2. Etykieta CAŁA POLSKA – Koszt 5,00 PLN / 7 dni lub 11,00 PLN / 30 dni.
 3. Wyróżnienie - Koszt 9,00 PLN / 7 dni.
 4. Galeria na stronie głównej – Koszt 29 PLN / 7 dni.

 

 1.    CENNIK WYRÓŻNIEŃ OGŁOSZEŃ PRZY POMOCY USŁUGI SMS PREMIUM (netto)
 1. Etykieta PILNE – Koszt  SMS 9 PLN / 7 dni.
 2. Etykieta CAŁA POLSKA – Koszt SMS 10 PLN / 7 dni lub SMS 20 PLN / 30 dni.
 3. Wyróżnienie - Koszt SMS 17 PLN / 7 dni.
 4. Galeria na stronie głównej – Koszt 25 PLN / 7 dni.

 

 1.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dowodem zakupu usługi wyróżnienie ogłoszenia jest komunikat e-mail, wysyłany na adres e-mail użytkownika.
 2. Cennik, jak i wizualizacja danego wyróżnienia jest widoczna podczas dodawania ogłoszenia. Istnieje możliwość zakupu usługi za pomocą przelewu Dotpay, jak również usługi SMS. Dokładne ceny brutto przedstawiono w załączniku do regulaminu nr II. Cennik może ulec zmianie w dowolnym momencie.
 3.  Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za usługę wyróżnienia ogłoszenia. W tym celu należy skontaktować się za pomocą e-mail kontakt@wszystkotujest.pl i przedstawić wszystkie niezbędne informacje.
 4. Wyróżnienie ogłoszenia następuje po zaksięgowaniu opłaty. Zazwyczaj dzieje się to w czasie rzeczywistym, jednak w przypadku problemów technicznych należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą e-mail kontakt@wszystkotujest.pl
 5. Okres wyróżnienia ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji ogłoszenia, na wybrany przez użytkownika wymiar czasu.
 6. Usunięcie lub dezaktywacja ogłoszenia, powoduje wygaśnięcie wyróżnienia. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem serwisu będą usuwane, a opłata za wyróżnienie nie zostanie zwrócona.